Agrolesnícke systémy na Slovensku

Na základe doterajších poznatkov a aktuálneho stavu, sme definovali hlavné typy agrolesníckych systémov, vhodných pre podmienky Slovenska nasledovne:

  • Pestovanie drevín na trvalých trávnych porastoch
  • Pestovanie drevín na ornej pôde
  • Kombinované agrolesnícke systémy spájajúce dva predošlé
  • Ostatné agrolesnícke systémy, ktoré nemožno priradiť k predošlým

 

Pestovanie drevín na trvalých trávnych porastoch

 

 Viac k problematike agrolesníctva a  jednotlivým príkladom agrolesníckych systémov nájdete v pilotnej štúdii Agrolesnícke systémy a potenciál ich využívania na Slovensku

 

Slovenská agrolesnícka asociácia (SAA)

je prvou oficiálnou organizáciou venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku.

K jej cieľom patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie agrolesníckych systémov na Slovensku a zároveň pôsobiť ako relevantný partner pri riešení tejto problematiky na domácej úrovni pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia.

Kontakty

Start typing and press Enter to search

Search