AGROLESNÍCTVO

Definícia agrolesníctva na Slovensku

Definícia agrolesníckych systémov pre podmienky Slovenska bola sformulovaná na Národnom lesníckom centre (NLC). Jeho pracovníci sa ako prví zo Slovenska začali od roku 2014 systematicky venovať tejto problematike. Na základe aktivít NLC v oblasti agrolesníctva na národnej úrovni bola problematika agrolesníckych systémov zaradená v roku 2020 aj do jeho zriaďovacej listiny (https://bit.ly/3HuKI0i).

Agrolesnícke systémy predstavujú také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne a cielene kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných stromov a/alebo krovín).

Navrhovaná národná definícia zohľadňuje reálny stav na Slovensku, keď agrolesníctvo zatiaľ absentuje v našich právnych normách a zároveň v odbornej i laickej verejnosti stále pretrváva určitý sektorový prístup k chápaniu využívania funkcií drevín v krajine. Bola preto skonštruovaná tak, aby nebola príliš komplikovaná, ale aby podľa možnosti jednoznačne vymedzila čo na Slovensku budeme považovať za agrolesnícke systémy. Jej znenie je nasledovné: 

Za agrolesnícke systémy nemožno považovať:

  • striedanie lesa a polí,
  • plošné zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy,
  • plantáže rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde,
  • v dôsledku sukcesie drevinami porastené nevyužívané poľnohospodárske pozemky,
  • krajinné prvky v rámci registra LPIS, alebo nelesnú drevinovú vegetáciu (NDV), ktorá vznikla prirodzenou sukcesiou, prípadne aj umelou výsadbou človekom, ale dnes nie je obhospodarovaná,
  • výsadby drevín v poľnohospodárskej krajine, ktoré sú dnes novo navrhované ako „spoločné zariadenia a opatrenia“ v rámci pozemkových úprav.

Slovenská agrolesnícka asociácia (SAA)

je prvou oficiálnou organizáciou venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku.

K jej cieľom patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie agrolesníckych systémov na Slovensku a zároveň pôsobiť ako relevantný partner pri riešení tejto problematiky na domácej úrovni pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia.

Kontakty

Start typing and press Enter to search

Search