• Hlavná stránka

O nás

Slovenská agrolesnícka asociácia (SAA) je prvou oficiálnou organizáciou venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku. Občianske združenie vzniklo 25. 2. 2021 a bolo založené skupinou vedcov, poľnohospodárov, lesníkov a priaznivcov agrolesníctva. K jej cieľom patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie agrolesníckych systémov na Slovensku a zároveň pôsobiť ako relevantný partner pri riešení tejto problematiky na domácej úrovni pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia. Okrem toho je hlavným cieľom aj zastupovanie Slovenska na medzinárdnej úrovni v rámci Európskej agrolesníckej federácie (EURAF).  

Naše činnosti

  • zabezpečovanie výmeny informácií a spolupráce medzi fyzickými a právnickými osobami využívajúcimi agrolesnícke systémy pri hospodárení na pôde.
  • vzdelávanie, výskum a inovácie v oblasti využívania agrolesníckych systémov pri zohľadnení environmentálnych, sociálnych a ekonomických benefitov agrolesníckych systémov s cieľom udržateľného hospodárenia na pôde a prenášanie týchto poznatkov do praxe.
  • osvetová, propagačná a poradenská činnosť v oblasti agrolesníctva pre odbornú i laickú verejnosť
  • vydávanie periodických a neperiodických publikácií, organizovanie a zúčastňovanie sa na odborných konferenciách v danej problematike.
  • spolupráca s inými profesijnými vládnymi i nevládnymi organizáciami pri presadzovaní a podpore agrolesníckych postupov hospodárenia a zastávanie úlohy slovenskej pobočky EURAF (European Agroforestry Federation).
  • spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov, definícií, zásad a rámcov pre agrolesnícke hodpodárenie na Slovensku a spolupodieľanie sa na vytváraní súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

Slovenská agrolesnícka asociácia (SAA)

je prvou oficiálnou organizáciou venujúcou sa problematike agrolesníctva na Slovensku.

K jej cieľom patrí združovanie všetkých záujemcov o podporu a rozširovanie agrolesníckych systémov na Slovensku a zároveň pôsobiť ako relevantný partner pri riešení tejto problematiky na domácej úrovni pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo životného prostredia.

Kontakty

Start typing and press Enter to search

Search